SOFIJA I PLOVDIV - prvomajsko i uskršnje putovanje-

PROJECT OVERVIEW

polazak iz Niša

2 noćenje/ 4 dana

termin putovanja: 30.04.- 03.05.2021.

Sofija izlet | Halo travel

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

Plovdiv je drugi po veličini grad Bugarske, jedan je od najstarijih evropskih gradova. Nalazi se 150 km istočno od Sofije. Podeljen je na dva dela – stari grad koji se prostire na tri istočna brda i donji grad, koji se prostire ravnicom. Današnji Plovdiv nudi zabavu i uzbudljive doživljaje, ali stari grad najbolje prenosi atmosferu i kulturu grada. Drevni deo grada na tri brda je arhitektonska celina, koja je do današnjih dana sačuvala atmosferu bugarske renesanse, dok je moderni Plovdiv trgovački i kulturni centar.

                            Your Perfect European City Break: Plovdiv, Bulgaria - Plovdiv City Card

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 30.04.2021. Niš – noćna vožnja

Polazak iz Niša u kasnim večernjim satima sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa usputnim zadržavanjima na graničnim prelazima i radi pauze.

2. dan 01.05.2021. Sofija

Dolazak u Sofiju u jutarnjim satima. Kraća pauza za mali odmor i kafu. Nakon toga sledi razgledanje grada u pratnji vodiča na srpskom jeziku: Hram Aleksandra Nevskog, Sv. Sofija, Univerzitet, Park slobode i Obelisk. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan 02.05.2021. Sofija- Plovdiv- Sofija

Doručak. Nakon doručka polazak grupe u Plovdiv. Dolazak u Plovdiv i razgledanje grada, vršnjaka Troje i Mikene. Polazimo u šetnju kroz viševekovnu istoriju! Vraćamo se u Filipopolis, i obilazimo neke od najvažnijih spomenika iz doba rimske uprave: amfiteatar iz II veka– jedinog spomenika ovakve vrste u

Bugarskoj, koji je i danas aktivni učesnik u kulturnom životu grada, šetnju potom nastavljamo do Stadiona nekadašnjeg Filipopolisa, sagrađenog početkom 2. veka, za vreme vladavine cara Hadrijana, koji je mogao da primi i do 30.000 gledalaca. Četrnaest redova mermernih sedišta postoje i danas i mogu se koristiti. Deo sedišta na Stadionu Filipopolisa ima natpise, što svedoči od široko rasprostranjenom običaju obeležavanja počasnih sedišta, rezervisanih za zvaničnike Rimskog carstva. Potom krećemo do starog dela grada izgrađenog u doba Turaka, koji predstavlja posebnu celinu i koji se prostire na tri brda: Nebet, Taksim i Džambaz. Tipičnu arhitekturu ovog perioda upoznaćemo kroz par primera sačuvanih kuća znamenitih trgovaca onog vremena, tako ćemo prošetati pored: Lamartinove kuće, Hindilijanove kuće, Kujumlidžogluove kuće, Balabanove kuće, Kuće za ogovaranje. Videćemo takođe i neke od najznačajnijih duhovnih tačaka u gradu: crkvu Svetog Konstantina i Jelene, Jermensku crkvu, džamiju, kulturni centar Trakart u kojem se nalaze mozaici pronađeni na tlu starog Plovdiva, novi deo grada, pešačku i šoping zonu. Slobodno vreme. Povratak u hotel u Sofiji. Fakultativno: Organizovana večera. Noćenje.

4. dan 03.05.2021. Sofija- Niš

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti ili odlazak u neki šoping centar. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Bugarsku i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi pauze i odmora. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 129 eur

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz modernim turističkim autobusom na datoj relaciji;

 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Sofiji u 1/2 sobama;

 • obilazak Sofije i Plovdiva u pratnji licenciranog turističkog vodiča;

 • Usluge turističkog vodiča/pratioca tokom celog putovanja;

 • Troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja i osiguranje sa doplatom za COVID 19 možete uplatiti u našoj agenciji po tarifi osiguravajuće kuće Dunav;

 • doplata 1/1 sobu;

 • fakultativna večera 25 eur/ minimum 30 osoba;

 • boravišna taksa;

 • ulaznice na lokalitetima;

 • Individualne troškove (troškovi putnika u prevoznim sredstvima, u smeštajnom objektu….)

USLOVI PLAĆANJA:

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pre puta

*** Plaćanje je isključivo prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 osoba.

Napomena: Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak, a zastupljena internacionalna kuhinja

 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata,moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja,

 • jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj.…)

OTKAZ PUTOVANJA:

Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja Galaxy Travel-u nadoknadi realne troškove prevoza i smeštaja prema pravilima koja nalažu prevoznik i hotelski rezervacioni sistem.

– Ukoliko putnik ima bilo kakav prigovor, potrebno je dostaviti ga hotelu na licu mesta u pismenoj formi. Prigovori koji budu dostavljeni nakon odjave iz hotela, neće biti razmatrane.

Adresa za prijem pisanih reklamacija: Hajduk Veljkova 37 II/2 ili na mail galaxytravel181@gmail.com . Rok za slanje reklamacija je 8 dana od datuma završetka putovanja. Rok za rešavanje reklamacija je 8 dana od prijema iste. U hitnim slučajevima putnik može pozvati Organizatora na broj +381 18 252 858.

OPŠTE NAPOMENE:

*** Putnici su DUŽNI DA SE SAMI UPOZNAJU sa dokumentima i rokovima neophodnim za pribavljanje viza, kao i sa carinskim graničnim i adminstrativnim formalnostima zemalja u koje putuju i kroz koje prolaze.

 • Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut uprostorijama agencije

 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

 • Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju ida sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ GALAXY TRAVEL

Organizator putovanja TA Galaxy travel, licenca OTP 475/2020 kategorija A 10

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Galaxy Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *